Aansoek en Keuring

Die skool is opgerig vir kinders van verbondsouers van die Afrikanervolk wat die Drie Formuliere van Eenheid as belydenisskrifte aanvaar. (Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreëls en die Nederlandse Geloofsbelydenis.)

Daar word van ouers verwag om die toelatingsbeleid van die BCVO te onderskryf en aansoek te doen om lidmaatskap van die BCVO.

Die BCVO koördineer en bevorder die belange van lidskole en Christelik-volkseie Onderwys in die algemeen, deur die bedryf van byvoorbeeld BCVO kultuur en -sportgeleenthede. Die koste verbonde aan hierdie dienste word by wyse van 'n heffing op skoolgelde deur skole oorbetaal. Geen bykomende lidmaatskapgeld word van ouers met kinders by BCVO-lidskole vereis nie.

'n Onderhoud word voor toelating met ouers gevoer om hulle te ontmoet en die geleentheid te gee om alle onduidelikhede uit te klaar. Kinders moet die ouers vergesel na die onderhoud met hul rapporte van die vorige jaar van skoolopleiding. Aansoek vir hertoelating moet jaarliks ingedien word.

Dit word van alle ouers verwag om die primêre verantwoordelikheid vir die opvoeding en dissipline van hulle kinders te aanvaar, aktief met die skool saam te werk, die waardestelsel soos uiteengesit in hierdie dokument ten alle tye te handhaaf en by die skool in te skakel. Die aktiewe ondersteuning en opbouende deelname van ouers aan ouervergaderings en verskeie lopende projekte is onontbeerlik. Die vele projekte wat reeds met groot sukses voltooi is, kan alleen maar toegeskryf word aan die genade van God Drie-enig, wat deur die deelname van gemotiveerde ouers ons tot groot dinge in staat stel. Met elke unieke kundigheid, vermoë of hulp wat tot ons beskikking gestel word, word die skool steeds verder uitgebrei.

Ouers moet aan die einde van elke jaar aansoek doen vir hertoelating van hulle kinders vir die daaropvolgende jaar. Die doel met heraansoeke en opvolg-onderhoude is om die Direksie in staat te stel om behoorlik te beplan vir die nuwe jaar en om in gesprek te tree met ouers waar nodig. Hertoelating vind meestal plaas sonder 'n onderhoud. Aspekte wat tydens opvolgonderhoude ter sprake mag kom, is voldoening aan toelatingsvereistes, probleme wat ondervind mag word met ouerbetrokkenheid, deelname aan werksbeurte, finansiële reëlings ens. Gevalle waar die omstandighede van 'n ouer sodanig verander dat hy/sy nie meer ten volle voldoen aan die toelatingsvereistes nie, word na die Direksie verwys vir herkeuring elke jaar en dit mag gebeur dat die betrokke ouers hul stemreg verloor. Die ouers sal nie toelating van hul kinders geweier word nie, tensy die veranderde omstandighede direk indruis teen die beginsels van die skool.

Let op dat die klem val op die keuring van ouers. Kinders se optrede en gedrag word veral deur dissiplinêre maatreëls hanteer. Daar word egter in ag geneem dat kinders in hulle bepaalde omstandighede sal kan baat by die normale onderrigsituasie in die skool.

Aansoekvorms vir toelating is by die skool kantoor beskikbaar en moet na voltooiing by die kantoor ingehandig word, gemerk vir aandag van die Hoof.

Aansoek Om Toelating

  • White Instagram Icon

© Kopiereg 2023.Waterbergskool vir CVO   Alle Regte Voorbehou

Kontak Ons

Tel: +27 (0) 14 717 2032

Sel: +27 (0) 73 211 3594

e-Pos: info@waterbergskool.co.za

Adres

H/V Steve Tshwete & Boom Str    Nylstroom, Limpopo, 0510

Pluskode: 7CQ2+H2

GPS:  -24.711037, 28.4000k